exsudat

m

Humor més o menys fluid que surt d’una cèl·lula, d’un vas o d’un capil·lar per exsudació en els processos de tipus inflamatori i que es diposita en els intersticis dels teixits o en la cavitat d’una serosa.

És constituït per líquid plasmàtic, cèl·lules (leucòcits polinuclears, limfòcits, cèl·lules tissulars, etc) i productes de la degeneració i descomposició dels teixits inflamats. Segons la formació i l’aspecte físic és anomenat albuminós, fibrinós, hemorràgic, etc. En comparació amb un transsudat conté, sobretot, més quantitat de proteïnes i d’enzims, com la lacticodeshidrogenasa.