facultat

f
Educació

Ciència o art ensenyada en les universitats o escoles superiors i corresponent a cadascuna de llurs facultats.