fil·lita

f
Mineralogia i petrografia

Roca metamòrfica originada a partir de sediments argilosos, compacta, de colors variats i esclat sedós.

És constituïda per quars, mica i sericita, acompanyada de clorita. No sol contenir feldespat, però sí estaurolita i, com a minerals accessoris, rútil, turmalina, granat, magnetita, pirita, grafit i substàncies carbonoses. La causa de la seva exfoliació és la disposició en capes de la sericita.