filosofia del dret

f
Filosofia

Branca de la filosofia ètica que cerca d’establir una teoria de la justícia i dels valors jurídics, així com també una teoria general del dret i de la ciència jurídica, tot vinculat a una certa concepció del projecte de l’home sobre la societat.

Fortament lligada i quasi identificada històricament, amb el jusnaturalisme, la filosofia del dret, sota l’impacte dels positivismes, centra avui bàsicament la seva recerca en una ontologia jurídica (en el sentit de comprensió totalitzadora del fenomen jurídic) i en una axiologia (com a teoria de la justícia i dels valors jurídics). Alguns aspectes de la temàtica tradicional de la filosofia del dret han desembocat en sectors amb metodologia específica, com la lògica jurídica, mentre que uns altres s’han desenvolupat en disciplines independitzades, com la ciència jurídica (anàlisi general del dret positiu) i la sociologia jurídica (constatació del dret realmeent vigent i eficaç i dels valors acceptats en un grup determinat).