finançament

m
Economia

Acció i efecte de finançar.

Segons l’origen, les fonts de finançament es classifiquen en pròpies, si provenen de l’activitat habitual o de la unitat econòmica (autofinançament) o són aportades per individus pertanyents a aquesta unitat, i alienes, si hom recorre a alguna de les institucions del sistema financer, la qual cosa representa un endeutament enfront d’altri.