físic
| física

f
m

Persona que es dedica a la física com a professió.