fisiograma

m
Fotografia

Efecte fotogràfic produït en impressionar sobre un material sensible el moviment d’un punt lluminós.