fitat
| fitada

adj
Matemàtiques

Dit dels subconjunts, les successions, les funcions, etc que no prenen valors infinits.

Un subconjunt B d’un conjunt ordenat (A,≤) s’anomena fitat inferiorment en A si existeix algun element kA (dit fita inferior de B) tal que kx per a tot xB. Anàlogament, si existeix un element k´∈A tal que x≤k´ per tot x∈B, hom diu que B està fitat superiorment en A i que és una fita superior de B. Un subconjunt s’anomena fitat si ho està inferiorment i superiorment. Aquest concepte s’estén de manera natural a successions i funcions, sempre en el context dels conjunts ordenats i es manté la terminologia emprada. Així, una successió s’anomena fitada si el conjunt dels seus termes és fitat, i una funció s’anomena fitada si el seu conjunt imatge és fitat.