fons d’inversió mobiliària

m
Economia

Societat que té com a objecte d’invertir el seu capital en valors mobiliaris.

Obté el capital mitjançant la subscripció de participacions per part de particulars, de tercers o d’empreses.