Fons Social Europeu

FSE (sigla)

Fons estructural de la Comunitat Europea creat el 1960, destinat a millorar les facilitats d’ocupació (formació professional, contractació, revalorització) i la mobilitat geogràfica i professional dels treballadors.

Els seves contribucions financeres complementen les dels estats en un 50%. El seu àmbit territorial és el de tota la Comunitat.