Food and Drug Administration

FDA (sigla)

Organisme federal de l’administració nord-americana encarregat de fixar els paràmetres tècnics dels aliments i dels fàrmacs, autoritzar els components químics com a additius o com a principis actius farmacològics i vetllar pel compliment de la legislació vigent.