força de Coriolis

f
Física

Força fictícia F C , similar a la d’inèrcia que apareix en aplicar la segona llei de Newton als sistemes de referència que giren respecte als sistemes inercials.

Els seu valor és donat per la fórmula F C =m a C , on l’acceleració de Coriolis (acceleració de Coriolis).