formaldehid

aldehid fòrmic, metanal, HCHO
m
Química

Primer terme de la sèrie dels aldehids alifàtics, descobert el 1868 per A.W.Hofman.

És un gas sufocant i inflamable que bull a —19,5°C, molt soluble en l’aigua i en l’alcohol etílic. Es polimeritza i produeix una sèrie de glicols polioximetilènics. Reacciona amb el fenol, la urea i la melanina i dóna derivats hidroximetilènics (—CH2OH) que per policondensació produeixen resines fenòliques, ureiques i melaníniques. Hom l’obté per oxidació catalítica de l’alcohol metílic mitjançant l’aire i emprant catalitzadors d’argent o de ferromolibdè. És emprat en la fabricació de resines sintètiques, en la indústria tèxtil i del paper, en adoberia, en tintoreria i com a desinfectant i insecticida.