fototropisme

m
Biologia

Tropisme en el qual el factor estimulant és la llum.

Presenten fototropismes una gran part dels organismes unicel·lulars i molts dels òrgans aeris de les plantes. El fototropisme pot ésser positiu o negatiu, segons que la resposta a l’estímul sigui d’orientació cap a ell o d’allunyament, respectivament. Així, la tija presenta fototropisme positiu, puix que la part a la qual toca la llum de ple, mitjançant una regulació de tipus hormonal, creix menys que l’altra, amb la qual cosa es produeix una curvatura cap al focus lluminós. Les arrels tenen fototropisme negatiu, puix que s’aparten de la llum i creixen sòl avall. Les fulles i altres òrgans dorsiventrals presenten fototropisme transversal, car s’orienten de manera que es posen perpendiculars a la direcció dels raigs lluminosos.