frase feta

f
Lingüística i sociolingüística

Expressió com estereotipada, d’ús corrent en la llengua.