Frixos

Φρίξος (el)

Heroi beoci, fill d’Atamant i germà d’Hel·le.

Quan Atamant anà a sacrificar els seus dos fills a Zeus, aquest els trameté un moltó alat amb velló d’or, el qual se'ls emportà vers l’Orient i els salvà del sacrifici. Pel camí, Hel·le caigué a la mar i s’ofegà. Frixos arribà a la Còlquida, on el rei Eetes li donà la seva filla Calcíope en matrimoni. Agraït, Frixos sacrificà el moltó a Zeus i oferí al rei el velló d’or, la recerca del qual fou, més tard, el motiu de l’expedició dels argonautes.