fulgurita

f
Mineralogia i petrografia

Vitrificació produïda per la caiguda d’un llamp en materials compactes o que són poc coherents i amb molta sílice, com ara la sorra.

Són masses vítries que solen tenir una forma tubular, amb un diàmetre que pot variar d’1 a 6 cm.