funció el·líptica

f
Matemàtiques

Funció f:ℂ→ℂdoblement periòdica i meromorfa en ℂ.

En són exemples les funcions el·líptiques de Jacobi i la funció el·líptica de Weierstrass.