funció hiperbòlica

f
Matemàtiques

funcions hiperbòliques

Nom genèric de les funcions (sinus hiperbòlic (sh), cosinus hiperbòlic (ch), tangent hiperbòlica (th), cotangent hiperbòlica (coth), etc.), definibles en referència a la funció exponencial i lligades a la hipèrbola, de la mateixa manera que les funcions trigonomètriques estan lligades al cercle.