furanosa

f
Bioquímica

Forma semiacetàlica cíclica, amb anell de cinc membres, que poden presentar les hexoses, les pentoses i llurs derivats.

Les furanoses poden ésser considerades com a derivats estructurals del furan , del qual prenen el nom. Les cetohexoses, en dissolució aquosa, es troben correntment en forma de furanoses originades per reacció del grup hidroxil del carboni 5 amb el grup carbonil del carboni 2, reacció que explica l’existència de dues formes estereoisòmeres,α i β, anomenades anòmers, que, en el cas de la D-fructosa, són la α-D-fructofuranosa i la β-D-fructofuranosa, de fórmules

En dissolució aquosa les formes α i β són en equilibri amb la forma de cadena oberta.