Furs de València

Recopilació dels preceptes donats en les corts del Regne de València.

Encara que el Costum de València existia ja des del 1240, la primera compilació general de furs, en versió oficial catalana, fou feta el 1261. A aquests furs hom hi addicionà, generalment en forma cronològica, els preceptes produïts en les corts posteriors, tal com es troben en els manuscrits medievals. La primera edició en català, impresa a València per Lambert Palmart el 1482, fou feta pel notari Gabriel Lluís d’Arinyó i organitzada en forma cronològica, com era tradicional. La segona edició, amb el títol llatí de Fori regni Valentiae, amb caràcter oficial, es féu sobre una còpia del notari Francesc Joan Pastor, que prosseguí la començada per Lluís Alanya, també notari, i en corregí el text Pere Joan de Capdevila, advocat de València. Fou impresa per Joan de Mei en 1547-48. Conté dues parts: la dels furs corresponents a les rúbriques tradicionals i la dels extravagants. Els furs promulgats en les corts posteriors no foren objecte de cap recopilació general, bé que foren impresos els de cadascuna de les corts, llevat dels promulgats en la cort del 1645, que restaren inèdits. El text llatí dels Furs de Jaume I (Fori antiquii Valentiae) fou publicat en 1950-67. El 1970 s’inicià una nova edició completa crítica del text català, de la qual han aparegut dos volums. El 1998 un estudi identificà el jurista Pere Albert com a autor de la recopilació.