-gam
| -gama

Forma sufixada del mot grec γάμος, que significa ‘unió’.