glicòsid

m
Bioquímica

Nom genèric de les substàncies constituïdes per un sucre unit a un altre compost mitjançant un enllaç acetàlic.

Aquest enllaç és anomenat glicosídic. Els glicòsids que deriven de la glucosa són anomenats glucòsids, els de la galactosa, galactòsids, etc. No presenten mutarotació perquè el grup carbonil és blocat i, per tant, l’hidroxil del C-1 resta immobilitzat per l’enllaç. Són anomenats O-glicòsids si l’enllaç es pot donar entre un sucre i un alcohol o un àcid carboxílic (esterglicòsids), i N-glicòsids si són originats per deshidratació entre l’hidroxil hemiacetàlic i un grup HN; entre aquests darrers hi ha els nucleòsids i els polinucleòtids.