gnoseologia

f
Filosofia

Ciència que tracta de la possibilitat, els fonaments, la natura, el valor i els límits del coneixement.

Bé que el coneixement ha estat objecte d’estudi filosòfic ja des de temps antic, aquest estudi restava sempre subordinat al que hom anomena qüestions ontològiques. El problema del coneixement esdevé central en la reflexió filosòfica a partir de la modernitat (amb el plantejament de les qüestions del mètode), però només a partir de Kant assoleix la gnoseologia —coneguda també amb els noms de crítica, teoria del coneixement i epistemologia— l’estatut de veritable disciplina filosòfica. La gnoseologia és difícilment separable de l’ontologia i àdhuc de la lògica, bé que cadascuna d’aquestes disciplines pugui ésser establerta, en la seva peculiaritat, com a entitat independent.