gonnardita

f
Mineralogia i petrografia

Aluminosilicat de calci i sodi, Na2Ca[(Al,Si)5O1 0]2·6H2O.

Cristal·litza en el sistema ròmbic; forma masses denses, fibroses i agregats radials. Té duresa 4,5-5 i densitat 2,26.