gour
*

m
Hidrografia

Petit embassament natural format a les coves per precipitació de carbonat càlcic.