gramàtica històrica

f
Gramàtica

Gramàtica que estudia l’evolució dels fenòmens d’una llengua a través del temps (diacronia).