granit

granito (es), granite (en)
m
Mineralogia i petrografia

granit

© Fototeca.cat

Roca plutònica cristal·lina amb textura equigranular; composta per quars, feldespat alcalí i en menor importància mica, plagiòclasi i hornblenda.

El cim d’El Capità, del Yosemite National Park. Exemple de relleu granític

© Fototeca.cat-Corel

El quars és de color gris i es presenta en grans irregulars, els feldespats alcalins posseeixen colors variables (blanc, rosa o vermellós), i els cristalls són més regulars. La biotita es presenta en làmines hexagonals, fàcilment exfoliables. La gènesi del granit constitueix, encara avui, un dels problemes fonamentals de la geologia (granitització). Afloren com a masses intrusives amb diferents formes. Les masses més grans formen els batòlits. Universalment estès, és molt emprat en construcció, pavimentació i ornamentació.