grau alcohòlic

m
Química
Física
Viticultura

Unitat de mesura de la concentració alcohòlica, equivalent al tant per cent en volum d’alcohol etílic contingut en un vi o en qualsevol solució alcohòlica, determinat a 15°C (graus Gay-Lussac o francesos) o a 20°C.