grua

f
Tecnologia

Grues al port de Barcelona

© Lluís Prats

Màquina emprada per a l’elevació de càrregues, per mitjà d’una cullera o d’un ganxo suspès d’un cable, i per a llur moviment a petites distàncies.

Des d’un punt de vista constructiu existeixen nombrosíssimes varietats de grues, puix que hom les adapta a cada necessitat concreta. Fonamentalment, consisteixen en un cos o estructura metàl·lica proveït d’un torn de tracció on s’enrotlla el cable d’elevació de la càrrega. L’estructura és generalment mòbil (construïda sobre carrils o proveïda de rodes amb pneumàtics, erugues, etc) i té un braç o ploma giratori, rígid o articulat, per l’extrem del qual passa el cable d’elevació. Les grues de poca potència (fins a 20.000 kg, aproximadament) poden ésser muntades sobre carretons, plataformes mòbils, camions, etc, de manera que puguin recórrer distàncies relativament llargues. En construcció, un tipus de grua molt emprat és la grua torre , formada per una torre metàl·lica, muntada sobre carrils, amb un braç horitzontal giratori per on corre un carro portador dels mecanismes d’elevació de la càrrega. La grua pont consisteix en una estructura metàl·lica horitzontal que corre per uns carrils suspesos a una certa altura i proveïda, també, d’un carro portador de mecanismes elevadors. Quan l’estructura de la grua és suportada per uns peus, els quals són muntats alhora sobre carrils, hom l’anomena grua pòrtic .