grup melanoderm

m
Antropologia física

Grup de races humanes de pell fosca, cabells cresps, glàndules sudorípares abundants, llavis inflats i eversos i predomini de la dolicocefàlia.

Estan àmpliament estesos al continent africà, en algunes regions d’Àsia i la Melanèsia. Més recentment, i en una mesura menor, són representats també al continent americà. Comprèn les races etiòpida, melanoafricana, melanoíndia, melanèsida, khoisànida i els pígmids africans i asiàtics. Algunes d’elles presenten diverses subdivisions.