grup sanguini

m
Biologia

L’herència del grup sanguini (AB0) i el factor Rh

© fototeca.cat

Conjunt del sistema o de factors sanguinis, independents els uns dels altres.

Basat en la presència o la no-presència als eritròcits i al sèrum humà de diferents característiques (bioquímiques i immunològiques), personals i hereditàries, que, en conjunt, confereixen als individus una personalitat hematològica determinada. Hi ha diversos sistemes, com el sistema AB0 (AB zero), el sistema Rh, els sistemes MN, P, Lutheran, Kell, Lewis, Kidd, etc. També cal incloure dins els grups sanguinis els grups sèrics humans, descoberts pels estudis electroforètics, els més importants dels quals són les haptoglobines, els grups Gm, InV, Gc, Ag i Lp, els grups colinesterasa i les prealbúmines. L’estudi dels grups sanguinis permet múltiples aplicacions. Les unes fan referència a la transfusió sanguínia i als problemes immunitaris que se'n poden derivar, i als problemes també immunològics d’embaràs en el cas que els membres de la parella posseeixin grups incompatibles. Unes altres es refereixen a la diagnosi sobre la paternitat o la maternitat. També té interès l’estudi dels grups sanguinis per a la identificació personal, per als estudis etnològics, per a l’estudi dels bessons, per als estudis criminalístics, etc.