hadró

m
Física

Cadascuna de les partícules caracteritzades pel fet d’experimentar la interacció forta.

Hom les considera constituïdes per quarks “lligats” mitjançant gluons. Hom distingeix, bàsicament, dos tipus d’hadró: els hadrons bosònics (que es comporten com a bosons, atès que tenen spin enter) són composts d’una parella quark-antiquark i són anomenats mesons (en són exemple els pions); i els hadrons fermiònics (que es comporten com a fermions, atès que tenen spin semi-senar) són composts de tres quarks i són anomenats barions (en són exemple els nucleons, o sia els protons i els neutrons). Hom ha detectat més de cent tipus d’hadró. Tots els hadrons, llevat potser del protó, són inestables.