Heinrich Leopold Wagner

(Estrasburg, 1747 — Frankfurt, 1779)

Dramaturg i poeta alemany.

Amic de Goethe, fou un dels representants del Sturm und Drang, juntament amb F.M.Klinger i J.M.R.Lenz. La seva obra dramàtica, dirigida contra la noblesa, presenta una excellent caracterització dels personatges. La influència de Goethe es palesa sobretot en Voltaire am abend seiner Apotheose (‘Voltaire al caient de la seva apoteosi’, 1778).