Herodes Antipas

(?, 21 aC — ?, 39 dC)

Tetrarca de Galilea i de Perea.

Fill d’Herodes el Gran. Divorciat de la seva primera muller, esposà Herodies, dona d’Herodes Filip. Féu decapitar Joan Baptista i, durant el judici de Jesús, es negà a fer-se'n càrrec i el tornà a Pilat. Per les seves intrigues fou demès per Calígula, que l’exilià a la Gàl·lia.