hiat

hiatus
m
Gramàtica

Concurrència de dues vocals en dos mots o en dues síl·labes successives sense contracció o formació d’un diftong.