hidrocarbur benzènic

m
Química

Hidrocarbur estructuralment derivat del benzè per substitució d’un hidrogen o d’uns quants per grups hidrocarbonats.

Els hidrocarburs benzènics mantenen l’estabilitat especial que comporta l’anell benzènic ( sèrie aromàtica). L’hidrocarbur benzènic, llevat del cas en què posseeix un nom trivial (toluè, xilè, mesitilè, estirè, cumè i cimè), és anomenat, segons el grup hidrocarbonat, com un derivat alquil, alquenil, alquinil, o arilbenzè. La posició dels grups substituents, quan n'hi ha més d’un, és precisada per xifres, i hom pot emprar, quan els substituents són només dos, els prefixos o- (orto), m- (meta) i p- (para) en lloc d’1,2-, 1,3- i 1,4-, respectivament.