hidròxid de sodi

sosa càustica, NaOH
m
Química

Base forta, de gran importància econòmica, que es presenta comercialment en forma de peces petites (escates o llentilles).

És altament higroscòpic i es carbonata ràpidament en l’aire. És soluble en aigua i alcohol, es fon a 318°C i bull a 1 390°C. Hom l’obté per diversos mètodes basats en l’electròlisi del clorur sòdic. Troba molt diverses aplicacions, entre les quals cal esmentar la preparació d’altres substàncies (neutralització, saponificació), en diversos processos de refinatge, en química analítica, en la regeneració de resines bescanviadores d’ions i en la metal·lúrgia de l’alumini.