homozigot

m
adj
Biologia

Dit del zigot format per la unió de dos gàmetes que tenen la mateixa constitució genètica.