Honorat Verdaguer

(Elx?, Baix Vinalopó, segle XVIII — ?, segle XIX)

Compositor.

Participà en les oposicions a mestre de la capella d’Elx. És autor d’obres religioses, responsoris, lamentacions i villancicos. Entre aquests darrers es destaquen En los montes y en las brechas, dedicats a l’Assumpció, escrit l’any 1815, per a quatre veus i orquestra.