host

hueste (es), host (en)
f
Història

Exèrcit en campanya.

A la corona catalanoaragonesa, la host reial era constituïda a requeriment del rei amb la publicació de l’usatge Princeps namque, i era integrada per tropes reials, senyorials (host senyorial), municipals (host veïnal), contingents dels ordes militars i cossos mercenaris i d’almogàvers. Obligava tots els homes de 16 a 60 anys, que havien d’aportar vestit i armament propi, rebien un sou a càrrec del rei i no eren obligats a sortir fora del regne. La seva reglamentació i estructuració data de Pere III de Catalunya-Aragó. El lloctinent general era la màxima autoritat militar, i en absència seva, el governador general. La host veïnal era convocada pel veguer, o pel batlle si aquell era absent, a toc de campanes ( sometent) i al crit de via fora, o via fos, mentre hom treia la bandera de la ciutat o la vila; la mobilització es feia per oficis, i després per parròquies, agrupats per desenes, sota el comandament del desener, per cinquantenes, sota el cinquanter, i per centenes, sota el centener, que romanien sota l’autoritat del capità o capitans. Aquests pertanyien a l’estament militar, llevat del Regne de València, on els cavallers formaven un cos a part. Al de Mallorca, per tal de debilitar la força dels oficis, a partir del 1523 el reclutament fou fet només per parròquies. Cada ofici o grup d’oficis portava un penó de guerra i tambors. Al Regne de València els moriscs es reunien a les aljames, on eren organitzats per l’alfaquí. L’organització de la host de Barcelona fou reglamentada el 1395. El municipi havia de pagar la host veïnal des que sortia de la població fins a arribar al punt assenyalat pel rei, en el cas de reunir-se amb l’exèrcit reial; podia sortir també, sempre presidida per la bandera de la ciutat, per exercir represàlies contra els qui vulneraven els privilegis locals, i, sobretot a partir del s XVII, hagué de defensar la ciutat en cas d’atac: així donà lloc a la constitució de la Coronela. Per tal de vigilar l’estat i el nombre d’homes i d’armes i fer-ne el recompte era costum de fer mostra general cada any, a la qual tothom era obligat d’assistir. L’organització de la host desaparegué el s XVIII amb els decrets de Nova Planta.