humitat

f
Alimentació

Contingut en aigua dels aliments, especialment el fixat per la legislació.

La seva determinació analítica (per pèrdua de pes, de destil·lació amb dissolvents no miscibles, aquometria, etc) és important per a la detecció de fraus i per a estudiar-ne l’alterabilitat (directament proporcional a la humitat).