humitat

f
Meteorologia

Element meteorològic que fa referència a la quantitat de vapor d’aigua contingut a l’atmosfera.

La quantitat de vapor d’aigua que existeix de fet en l’atmosfera és la humitat absoluta, i és mesurada en grams de vapor d’aigua per metre cúbic d’aire. Fa referència també, a la humitat real de l’atmosfera la tensió del vapor, o percentatge de la pressió baromètrica total deguda al vapor d’aigua, expressada també en mil·libars. El punt de saturació del vapor d’aigua a l’atmosfera depèn de la temperatura de l’aire, puix que l’aire fred pot contenir menys vapor d’aigua que l’aire càlid. La proporció entre la quantitat de vapor d’aigua que conté l’aire i el màxim que en podria contenir per a assolir la saturació dona la humitat relativa, mesurada en tant per cent.

La meteorologia moderna empra dues altres magnituds: la humitat específica, quocient entre la massa de vapor d’aigua i la massa d’aire humit, que hom mesura en grams de vapor d’aigua per quilogram d’aire humit i que expressa les característiques d’humitat de cada massa d’aire, i la proporció de mescla, quocient entre la massa de vapor d’aigua i la massa d’aire sec, que és mesurada en grams de vapor d’aigua per quilogram d’aire sec.