illot des Porros

Illot de la costa septentrional de Mallorca, al centre de la badia d’Alcúdia (terme de Santa Margalida), davant la necròpolis de son Real .

La necròpolis de l’ illot des Porros , molt important i relacionada amb l’anterior, fou excavada en 1960-69; és d’època talaiòtica (aproximadament dels segles VI al I aC) i té tres grans cambres circulars excavades a la roca i altres petites tombes. L’excavació fou subvencionada per la Fundació Bryant i dirigida per M. Tarradell. Els materials són al Museu d’Alcúdia.A partir del 1994 es reprengueren les intervencions arqueològiques a la necròpolis de l’illot des Porros per tal de documentar-ne la planimetria i acabar-ne l’excavació, sota la direcció de Miquel Tarradell i Jordi Hernández (1994) i aquest darrer i Joan Sanmartí (1995-97) i finançades per la Fundació Bryant, el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de Santa Margalida. S’hi documentaren nous enterraments i materials ceràmics d’una fase anterior (talaiòtica de l’edat del bronze) i es consolidaren les estructures.