il·luminació

E (simb.)

f
Electrònica i informàtica
Física

Magnitud fotomètrica igual al quocient entre el flux lluminós que incideix en una superfície i el valor d’aquesta superfície.

La il·luminació és, doncs, E = dI/ds. La unitat de mesura és el lux, i a vegades hom empra el fot.