incertesa

f
Electrònica i informàtica

Paràmetre associat al resultat d’una mesura que caracteritza la dispersió dels valors raonablement atribuïbles a la magnitud mesurada.

Normalment, el resultat d’una mesura s’expressa com a M = V ± U, on V és el valor mesurat i U, la incertesa. Sovint es relaciona aquest concepte amb l’error de mesura i de vegades es confonen. L’error d’una mesura és la diferència entre el valor de la mesura i el veritable valor del mesurand. La incertesa, en canvi, és l’interval al voltant del resultat de la mesura que conté el veritable valor amb una certa probabilitat o nivell de confiança, habitualment del 95%. Ambdós conceptes són un indicador de la qualitat de la mesura. Val a dir que, com que cap instrument és perfecte, el veritable valor del mesurand no pot ser conegut. Aquest és un dels motius pels quals l’expressió de l’exactitud dels instruments basada en l’error s’ha anat substituint per una expressió basada en la incertesa.