INRI

Inicials de les paraules Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum que Pilat feu posar a la creu de Jesús.