Institut Cartogràfic Valencià

Organisme públic creat per la Generalitat Valenciana el 1997 i adscrit a la conselleria de la presidència.

Amb seu a València, té com a principals funcions determinar els plans de treballs cartogràfics del País Valencià, crear un banc de dades cartogràfiques amb la recollida de la cartografia confeccionada per les administracions públiques i d’altres entitats privades, elaborar i distribuir la cartografia de base, coordinar qualsevol treball de tipus cartogràfic dut a terme a l’administració pública, impulsar l’ús de sistemes d’informació geogràfica a l’administració valenciana, com també la formació i la investigació, i organitzar una cartoteca de referència. És també responsable de la infraestructura geodèsica de l’administració valenciana, que comprèn la Xarxa d’Estacions de Referència de València (ERVA) i la Xarxa Geodèsica de Quart Ordre, constituïda per una densa xarxa de més de 1 500 vèrtexs geodèsics. El catàleg de l’Institut Cartogràfic Valencià comprèn cartografia de base en suport paper per a la totalitat del territori valencià a les escales 1:10 000 (sèries MA10 i CV10) i 1:25 000 (sèrie MA25), cartografia de base en suport digital a escala 1:10 000 (sèrie CV10), l’ortofoto digital a escala 1:5 000 (sèrie ODCV05), a més d’aproximadament 35 000 fotogrames procedents de diferents vols fotogramètrics, diverses sèries de cartografia temàtica i la sèrie de termes municipals a escala 1:15 000.