Institut Català de la Salut

ICS (sigla)

Organisme creat l’any 1983 en el marc del departament de sanitat i seguretat social de la Generalitat de Catalunya.

Recull les competències de l’Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), i integra tots els serveis sanitaris públics de Catalunya de tipus assistencial, preventiu i de promoció de la salut. Té les següents funcions: garantir l’assistència sanitària en cas de malaltia (comuna o laboral), accident (laboral o no) i maternitat; proporcionar atenció mèdica i subvencionar part de les prestacions farmacèutiques i sanitàries; administrar el personal, els centres, els serveis i els establiments sanitaris públics; fer efectives les prestacions relatives a medicina preventiva i promoció de la salut individual i comunitària; coordinar campanyes sanitàries amb altres entitats privades o públiques, i establir convenis o concerts amb institucions privades. Té també funcions docents i d’investigació.