Institut d’Estudis Catalans

IEC (sigla)

Primera sessió de l'Institut d'Estudis Catalans (1914), quan es va inaugurar la Biblioteca de Catalunya

© (IMHB) Fototeca.cat

Corporació acadèmica fundada a Barcelona el 1907 per Enric Prat de la Riba, dedicada a la investigació científica superior, principalment de tots els elements de la cultura catalana.

Integrat al principi per vuit estudiosos, especialistes en història, història literària, arqueologia, història de l’art i història jurídica, l’Institut fou ampliat el 1911 amb dos altres nuclis, consagrats a l’estudi, l’expansió i el desenvolupament de la llengua catalana i al conreu de les ciències naturals, exactes, fisicoquímiques, filosòfiques, morals i polítiques. El nucli primitiu prengué el nom d’Institut Històrico-Arqueològic, o Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i els altres dos, el d’Institut de la Llengua Catalana i el d’Institut de Ciències, o Secció Filològica i Secció de Ciències, respectivament, de l’Institut. Aquestes dobles denominacions, usades durant un quant temps, foren a la fi abandonades per tal de defugir els inconvenients i les inevitables confusions causades per l’existència d’uns instituts dins un altre institut, i també per afirmar la unitat de totes tres seccions dins l’Institut d’Estudis Catalans. El 1968 fou creada la nova Secció de Filosofia i Ciències Socials, desdoblament de l’antiga Secció de Ciències, amb la missió d’estudiar la filosofia, el dret, l’economia, la sociologia, la geografia humana i les disciplines afins a aquestes, referides principalment a les terres catalanes. El nombre de membres de l’IEC passà, el 1911, de vuit a vint-i-un (set per cada secció), i el 1968, a vint-i-vuit. El 1988 el Ple de l’Institut aprovà uns nous Estatuts, que permeteren crear noves seccions i incrementar el nombre de membres numeraris de cada secció, que passà de set a vint-i-un. Des d’aquest any l’Institut és format per cinc seccions: Històrico-Arqueològica (SHA), de Ciències Biològiques (SCB), de Ciències i Tecnologia (SCT), Filològica (SF) i de Filosofia i Ciències Socials (SFCS). Per la seva banda, el nombre de membres numeraris és cent cinc; a aquests s’han d’afegir els membres emèrits (figura creada pels Estatuts del 1988), que conserven tots els seus drets, però permeten l’accés de nous membres numeraris, i els membres corresponents.

A partir del moment mateix de la seva fundació, l’IEC es preocupà d’aplegar i de donar a conèixer els materials d’estudi representatius de l’estat dels coneixements d’aquell moment i que poguessin servir de base a treballs posteriors. Establí de bell antuvi un pla per a una sèrie d’investigacions en disciplines ja més o menys conreades fins aleshores a Catalunya, per a les quals organitzà algunes missions d’exploració (jurídiques, arqueològiques, bibliogràfiques, documentals, etc.), i en donà a conèixer els resultats en diverses obres, algunes de les quals han esdevingut essencials per a l’estudi del país. Pocs mesos després d’haver estat creada, la Secció Filològica establia, en col·laboració amb les altres seccions de l’Institut, unes Normes ortogràfiques sota la direcció de Pompeu Fabra que posaren fi a l’anarquia existent en aquesta qüestió als Països Catalans i començava l’arreplega de materials per a un diccionari general de la llengua catalana i per a una gramàtica normativa. El 1914 l’IEC es presentà per primera vegada al públic en una sessió solemne, i posà a disposició dels estudiosos, sota el nom de Biblioteca de Catalunya, el ric fons bibliogràfic i documental que, amb l’esforç i la col·laboració de tothom, havia pogut anar reunint a poc a poc, biblioteca que havia d’ésser regida per un patronat mixt format per representants de l’Institut, de la Diputació i de l’Ajuntament de Barcelona i dels principals donadors de llibres. El 1915 aparegué un modest Cartell de premis amb la convocatòria d’uns quants concursos per a guardonar treballs científics, que fou continuat regularment. El 1916 hom presentà el programa d’uns cursos monogràfics d’alts estudis i d’intercanvi i designà per primera vegada uns pocs membres corresponents, que després s’estabilitzaren en set de nacionals i catorze d’estrangers per a cada secció. Les festes solemnes i els concursos prosseguiren després, un any rere l’altre, amb alguna interrupció, que cal atribuir a causes externes al treball exclusivament científic i cultural de l’IEC: les commocions politicosocials de 1919-20, la Dictadura de Primo de Rivera, la Guerra Civil de 1936-39 i les seves conseqüències.

Al costat d’aquestes activitats públiques esporàdiques, la tasca silenciosa de l’IEC era duta a terme amb regularitat i es manifestava especialment en la creació de serveis, de laboratoris i de seminaris d’alta investigació que l’equiparaven a les més ben proveïdes acadèmies nacionals europees i que li permetien de realitzar folgadament la seva tasca: el Servei d’Excavacions de l’Institut d’Estudis Catalans, que havia de proporcionar els materials per al Museu Arqueològic de Catalunya, i el Servei de Conservació i de Catalogació de Monuments, dependents de la Secció Històrico-Arqueològica; les Oficines Lexicogràfiques, el Laboratori de Fonètica Experimental i les Oficines de Toponímia i Onomàstica de la Secció Filològica; el Servei Geològic i Geogràfic, l’Institut de Fisiologia, l’Estació Aerològica de Catalunya (després Servei Meteorològic de Catalunya) i el Laboratori de Psicologia Experimental, de la Secció de Ciències. L’IEC creà, a partir del 1913, una sèrie de societats filials que possibilitaren la incorporació d’estudiosos que podien ésser útils, per llur ciència i llurs activitats, a les seves empreses científiques: la Societat de Biologia de Barcelona (del 1912; posteriorment Societat Catalana de Biologia); la Institució Catalana d’Història Natural (fundada el 1899 i esdevinguda filial de l’IEC l’any 1915); la Societat Catalana de Filosofia (1923); la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques (1931), que l’any 1987 es dividí en tres societats independents: la Societat Catalana de Física, la Societat Catalana de Matemàtica i la Societat Catalana de Química; la Societat Catalana de Geografia (1935); la Societat Catalana d’Estudis Històrics (1946); la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials (1950), que més endavant es dividí en tres societats independents: la Societat Catalana d’Economia, la Societat Catalana de Sociologia i la Societat Catalana d’Estudis Jurídics; la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics (1970); la Societat Catalana de Musicologia (1973); els Amics de l’Art Romànic (1977); la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (1979); la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (1979); la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (1979); la Institució Catalana d’Estudis Agraris (1984); la Societat Catalana de Pedagogia (1984); la Societat Catalana de Comunicació (1985); la Societat Catalana de Tecnologia (1986); la Societat Catalana de Llengua i Literatura, antiga secció de la Societat Catalana d’Estudis Històrics (1986); la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (1991); l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (1993) i la Societat Catalana d’Estudis Hebraics (1995). Aquestes societats filials són també editores de publicacions diverses. L’any 1985, l’IEC, conjuntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, creà un centre de terminologia catalana (TERMCAT), i l’any 1984, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, creà el Centre de Recerca Matemàtica, que acull cada any una quarantena d’investigadors estrangers. 

La tasca continuada de l’IEC adquirí una àmplia ressonància a l’exterior i li permeté d’intervenir en la vida i les activitats de diversos organismes internacionals. El 1910 cooperava amb la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de Madrid en la creació de l’Escola Espanyola de Roma. L’any 1922, poc temps després de la fundació de la Unió Acadèmica Internacional (UAI), era admès entre les institucions que en formen part i col·laborava successivament en diverses de les seves empreses: Corpus Vasorum Antiquorum, diccionari del llatí medieval, la Tabula Imperii Romani, Forma Orbis Romani, suplements als corpora d’inscripcions gregues i llatines, corpus dels trobadors, etc. Representants de l’IEC, a més, han ocupat càrrecs en el Consell Directiu de la UAI i, a través d’aquesta, han participat i continuen participant en les assemblees biennals del Consell Internacional de la Filosofia i les Ciències Humanes, estretament lligat a la UNESCO. El 1926 intervingué en la creació del Comitè Internacional de Ciències Històriques i el 1950, en reorganitzar-se aquest, en la de l’Associació Espanyola de Ciències Històriques. Forma o ha format part, també, de l’Associació Internacional d’Arqueologia Clàssica, de l’Associació Internacional d’Estudis Bizantins, de la Comissió Internacional de Meteorologia i, per mitjà de les seves filials, de la Federació Internacional d’Estudis Clàssics, de la Societat Internacional Arturiana, etc. L’IEC estigué instal·lat de primer al palau de la Generalitat, en uns locals posats a la seva disposició per la Diputació i després per la Mancomunitat de Catalunya, i més tard a la Casa de Convalescència de l’Hospital de la Santa Creu, dels quals l’Ajuntament de Barcelona li cedí el 1931, poques setmanes abans del canvi de règim, l’ús a perpetuïtat per als seus serveis i oficines i per a la seva biblioteca. L’IEC experimentà un breu període advers en l’època de la Dictadura de Primo de Rivera, en el qual la Diputació, desapareguda ja la Mancomunitat, li suprimí les subvencions oficials i es feu càrrec dels diversos serveis culturals que havia creat; això no impedí, però, de cap manera, que prosseguís la seva tasca sota el patronatge econòmic de Rafael Patxot, Francesc Cambó i altres mecenes. El 1930, però, la Diputació no solament li retornà els serveis que li havia pres el 1925 i les antigues subvencions, sinó que li n’encarregà uns quants que depenien d’ella, i alhora li reconeixia la plena autonomia d’actuació. El Govern de la Generalitat, entre el 1931 i el 1939, mantingué i amplià generosament aquest suport econòmic a les seves activitats científiques.

Amb el franquisme, la Diputació s’emparà de nou, no solament dels diversos serveis de l’IEC i de la seva biblioteca —a la qual canvià el nom pel de Biblioteca Central i en suprimí el patronat—, sinó també de les seves instal·lacions, els materials i les publicacions, i part dels locals de la Casa de Convalescència foren cedits a altres organismes. Començava, doncs, una nova etapa en la vida de l’IEC. Però, bé que extraordinàriament reduïdes, des d’aquell moment, les seves possibilitats d’actuació i mancats de l’utillatge més elemental (les cèdules lexicogràfiques per al seu diccionari, per exemple, estigueren blocades durant més de trenta-cinc anys), tots els membres que l’integraven prosseguiren, tant a l’interior com a l’exterior, els diversos treballs encarregats amb l’entusiasme i l’esperit de sacrifici que imposa la veritable vocació científica. El mecenatge particular, sovint voluntàriament anònim, que mai no ha mancat a l’IEC, suplí dignament les antigues subvencions oficials, i a aquest mecenatge se sumaren les subvencions de l’Agrupació Cultural Minerva, d’Òmnium Cultural i d’organismes internacionals, com la Unió Acadèmica Internacional i el Consell Internacional de la Filosofia i les Ciències Humanes, ja mencionats. Així pogueren ésser represes el 1942 la seva activitat científica, el 1946 la convocatòria de premis i de borses d’estudi, i el 1947 les publicacions, que han possibilitat novament un intens intercanvi bibliogràfic amb tot el món acadèmic i universitari. L’IEC, que els darrers anys havia hagut d’acollir-se a la llar dels seus membres per tal de poder prosseguir la labor científica, des del 1962 trobà refugi, gràcies a Òmnium Cultural, al Palau Dalmases.

Reconegut oficialment pel Reial decret de 26 de novembre de 1976, cap a mitjan 1977 se celebrà l’acte oficial de lliurament, per la Diputació provincial i l’Ajuntament de Barcelona, dels seus locals històrics de la Casa de Convalescència de l’antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, dels quals havia estat allunyat molts anys. Un cop enllestides les obres de restauració, l’Institut en prengué possessió a l’octubre del 1982. La instal·lació definitiva de l’IEC a la seva antiga seu de la Casa de Convalescència, la rehabilitació i adequació de la qual finalitzà el 2000, feu possible la inauguració d’una nova etapa, amb l’ampliació del nombre de membres, l’establiment de noves infraestructures, l’extensió de la col·laboració científica amb altres institucions de dins i de fora del seu àmbit d’actuació, etc. El ple de l’Institut aprovà una modificació dels seus estatuts el 1998 per a indicar de manera específica la unitat de la llengua catalana. El 1999 s’inaugurà una seu a Perpinyà, la primera delegació d’aquest organisme fora del Principat, en conveni amb la Universitat d’aquesta ciutat; l’any 2000 se signà un acord amb el Govern Balear per a obrir una seu de l’Institut a les Illes, i el 2001 l’IEC inaugurà a Castelló de la Plana la seva seu al País Valencià. El 2005 hom obrí les d’Alacant i Lleida. La nova situació ha permès de reprendre amb un nou impuls els treballs de l’Institut, especialment els referits a la llengua, una mostra dels quals són la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, la publicació del Diccionari de la llengua catalana (1995), la realització de l’Atles lingüístic del domini català i la constitució del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana, que, com a continuació de l’activitat lexicogràfica de la primera època de l’IEC, permetrà la concepció i la realització de nous diccionaris amb mètodes renovats, com ara el Diccionari de freqüències (1996-98) o el Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DDLC), obra en curs dirigida per Joaquim Rafel i consultable en línia que forma part del Diccionari del català contemporani, projecte iniciat el 1985. Posteriorment l’IEC ha elaborat altres diccionaris especialitzats dels quals n’ofereix també la consulta en línia, entre els quals el Diccionari de les ciències ambientals (2008). Encara en el terreny lingüístic, impulsà i aprovà la reforma ortogràfica i la nova gramàtica (la primera des de la de Pompeu Fabra), en vigor des del 2016.

Formen part de l’IEC dues fundacions: la Fundació Mercè Rodoreda i la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. La Fundació Mercè Rodoreda fou constituïda el 25 de març de 1992 pel mateix IEC amb la finalitat de difondre la figura i l’obra de l’escriptora, preservar la documentació que produí en vida, l’adquisició i conservació de material relacionat amb la seva obra i la seva persona, i la concessió dels premis Fundació Mercè Rodoreda a treballs d’investigació sobre la narrativa catalana del segle XX. Incorpora també fons d’altres procedències, entre els quals hi ha els arxius de Lluís Nicolau d’Olwer, de Joaquim Molas i, des del 2018, de Joan Sales. La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer fou constituïda el 1983 per les cosines del matemàtic per a preservar-ne la memòria. El 1991 s’integrà a l’Institut d’Estudis Catalans i, a banda del propòsit inicial, reformulà els objectius per tal d’estimular la recerca matemàtica a traves de la concessió de premis a treballs de recerca i ajuts per a estudis. El 1992 instituí el premi Ferran Sunyer i Balaguer, atorgat anualment a una monografia matemàtica escrita en anglès sobre els resultats més destacats d’una àrea de les matemàtiques en la qual s’hagin produït avenços recentment. El 2008 creà el premi Matemàtiques i Societat atorgat a un reportatge sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques produït per un mitjà de comunicació dels Països Catalans.

Actualment, l’Institut és finançat per la Generalitat de Catalunya, mitjançant un conveni, pel Ministeri d’Educació i Cultura, i per institucions privades. Algunes de les activitats de l’IEC estan vinculades a projectes de la Unió Europea. Els presidents de l’Institut des de l’any 1968 han estat els següents: Jordi Rubió i Balaguer (1968-70), Pere Domingo i Sanjuán (1970-74), Josep Alsina i Bofill (1974-78), Joan Ainaud i de Lasarte (1978-82), Enric Casassas i Simó (1982-87), Emili Giralt i Raventós (1987-95), Manuel Castellet i Solanas (1995-2002), Josep Laporte i Salas (2002-05), des del 2005, Salvador Giner i de San Julián (2005-13, reelegit l’any 2009), Joandomènec Ros (2013-21). i Teresa Cabré i Castellví (des del 2021).

Iniciades el 1907, les publicacions de l’IEC inclouen, d’una banda, memòries, miscel·lànies, treballs, etc., de les diferents seccions recollides en col·leccions diverses i, de l’altra, revistes que apareixen amb més o menys periodicitat, entre les quals cal esmentar els butlletins de les diferents seccions, reculls de treballs, estudis, anuaris, etc. A iniciativa de l’IEC, i amb el suport dels governs de Catalunya i les Illes Balears, del 2002 al 2013 diverses editorials publicaren l’obra completa de Pompeu Fabra. El juliol del 2008 arribà a un acord amb el cercador Google per a digitalitzar el seu fons de publicacions (més de 2.000 llibres), per a la consulta en línia. L’any 2010 l’IEC rebé la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya. El novembre d’aquest any l’IEC anuncià l’obertura d’una seu a Palma. Provisionalment emplaçada a la seu de l’Institut Ramon Llull, era previst habilitar l’edifici històric de Ca n’Oleo de la mateixa ciutat com a residència definitiva de l’entitat. L’any 2018 obrí una delegació a l’Alguer, amb seu al Palau Serra de la ciutat.

Malgrat el caràcter acadèmic, l’IEC ha defensat reiteradament el català davant els atacs recurrents des d’instàncies acadèmiques, polítiques i jurídiques espanyoles a la normalització lingüística i, sobretot, el model d’immersió lingüística. En un sentit semblant, arran del moviment massiu per la independència de Catalunya iniciat l’any 2010, en moments puntuals l’Institut d’Estudis Catalans s’ha pronunciat com a institució sobre alguns esdeveniments que han considerat vitals per al futur del país, la seva llengua i la seva cultura. El primer cop que l’IEC adoptà una resolució no acadèmica tingué lloc el 2 de febrer de 2011, quan feu una declaració solemne sobre els drets de la nació catalana a tenir una consideració igualitària entre les cultures i llengües del món. La declaració es justificà per la involució autonòmica a l’Estat espanyol i els riscos d’homogeneïtzació inherents a la globalització i s’emparà en el dret d’autodeterminació reconegut per les Nacions Unides. En la mateixa direcció, l’any 2013, conjuntament amb Òmnium Cultural, impulsà un cicle de debats sobre un futur estat català.

Membres de l’Institut d’Estudis Catalans

Nom Data d’ingrés Secció Nom Data d’ingrés Secció Nom Data d’ingrés Secció
Guillem M. de Brocà i de Montagut 18/6/1907 SHA Antoni Pladevall i Font 7/5/1990 SHA Anna Cabré i Pla 29/3/2010 SFCS
Pere Coromines i Montanya 18/6/1907 SHA Manuel Riu i Riu 7/5/1990 SHA Vicenç Beltran i Pepió 13/12/2010 SHA
Jaume Massó i Torrents 18/6/1907 SHA Josep M. Casasús i Guri 7/5/1990 SFCS Ramon Bartrons i Bach 13/12/2010 SCB
Joaquim Miret i Sans 18/6/1907 SHA Lluís Folch i Camarasa 7/5/1990 SFCS Lluís Ferrer i Caubet 13/12/2010 SCB
Miquel dels Sants Oliver i Tolrà 18/6/1907 SHA Enric Lluch i Martín 7/5/1990 SFCS Joan Josep Guinovart i Cirera 13/12/2010 SCB
Josep Pijoan i Soteras 18/6/1907 SHA Pere Lluís Font 7/5/1990 SFCS Joan Viñas i Salas 13/12/2010 SCB
Josep Puig i Cadafalch 18/6/1907 SHA Miquel de Moragas i Spà 7/5/1990 SFCS Miquel Canals i Artigas 27/6/2011 SCT
Antoni Rubió i Lluchi 18/6/1907 SHA Josep Perarnau i Espelt 7/5/1990 SFCS Àngel Messeguer i Peypoch 27/6/2011 SCT
Antoni M. Alcover i Sureda 14/2/1911 SF Carlota Solé i Puig 7/5/1990 SFCS Antoni Olivé i Ramon 27/6/2011 SCT
Josep Carner i Puig-Oriol 14/2/1911 SF Josep Carreras i Barnés 17/9/1990 SCB Jaume Casals i Pons 27/6/2011 SFCS
Frederic Clascar i Sanou 14/2/1911 SF Joandomènec Ros i Aragonès 17/9/1990 SCB Josepa Cucó i Giner 27/6/2011 SFCS
Pompeu Fabra i Poch 14/2/1911 SF Salvador Alegret i Sanromà 17/9/1990 SCT Carles-Enric Riba i Campos 27/6/2011 SFCS
Àngel Guimerà i Jorge 14/2/1911 SF Josep Amat i Girbau 17/9/1990 SCT Xavier Vives i Torrents 27/6/2011 SFCS
Joan Maragall i Gorina 14/2/1911 SF Joan Girbau i Badó 17/9/1990 SCT Dolors Bramon i Planas 27/2/2012 SHA
Lluís Segalà i Estalella 14/2/1911 SF Pere Santanach i Prat 17/9/1990 SCT Jordi Casassas i Ymbert 27/2/2012 SHA
Josep M. Bofill i Pichot 14/2/1911 SC Francesc Serra i Mestres 17/9/1990 SCT Joan Egea i Fernández 27/2/2012 SFCS
Miquel A. Fargas i Roca 14/2/1911 SC Albert G. Hauf i Valls 1/2/1991 SHA Carles Viver i Pi-Sunyer 27/2/2012 SFCS
Eugeni d’Ors i Rovira 14/2/1911 SC Enric Argullol i Murgadas 1/2/1991 SFCS Joan Grimalt i Obrador 17/12/2012 SCT
August Pi i Sunyer 14/2/1911 SC Bartomeu Barceló i Pons 1/2/1991 SFCS Ferran Sagarra i Trias 17/12/2012 SCT
Esteve Terradas i Illa 14/2/1911 SC Vicenç M. Rosselló i Verger 1/2/1991 SFCS Joan de Solà-Morales i Rubió 17/12/2012 SCT
Ramon Turró i Darder 14/2/1911 SC Josep M. Vilaseca i Marcet 1/2/1991 SFCS Ramon Gomis de Barbarà 25/2/2013 SCB
Francesc Martorell i Trabal 7/1/1916 SHA M. Àngels Anglada i d’Abadal 21/5/1991 SF Jordi Salas-Salvadó 25/2/2013 SCB
Lluís Nicolau d’Olwer 22/3/1917 SF Joaquim Mallafrè i Gavaldà 21/5/1991 SF Vicent Pascual Granell 25/2/2013 SF
Enric Prat de la Riba i Sarrà 29/4/1917 SC Carles Miralles i Solà 21/5/1991 SF Màrius Serra i Roig 25/2/2013 SF
Jaume Bofill i Mates 5/2/1918 SF Jordi Sarsanedas i Vives 21/5/1991 SF Montserrat Aguadé i Porres 18/3/2013 SCB
Ramon d’Alòs-Moner i de Dou 12/12/1918 SHA Josep Vallverdú i Aixalà 21/5/1991 SF Ernest Belenguer i Cebrià 17/3/2014 SHA
Ferran Valls i Taberner 12/12/1918 SHA Joan Becat i Rajaut 15/11/1991 SFCS Ramon Pinyol i Torrents 17/3/2014 SHA
Joaquim Ruyra i Oms 12/12/1918 SF Josep González-Agàpito i Granell 15/11/1991 SFCS Albert Rossich i Estragó 17/3/2014 SHA
Ferran de Sagarra i de Siscar 22/1/1920 SHA Xavier Bellés i Ros 23/10/1992 SCB Joan Nogué i Font 17/3/2014 SFCS
Antoni Griera i Gaja 20/1/1921 SF Josep Egozcue i Cuixart 23/10/1992 SCB Nicolau Dols i Salas 19/5/2014 SF
Eduard Fontserè i Riba 20/1/1921 SC Joaquim Gosálbez i Noguera 23/10/1992 SCB José Enrique Gargallo Gil 19/5/2014 SF
Ramon Jardí i Borràs 17/10/1926 SC Xavier Llimona i Pagès 23/10/1992 SCB Xavier Bonfill i Cosp 16/6/2014 SCB
Jaume Serra i Húnter 23/3/1927 SC Ramon Parés i Farràs 23/10/1992 SCB Jordi Casanova i Roca 16/6/2014 SCB
Carles Riba i Bracons 5/3/1932 SF Joaquim Agulló i Batlle 23/10/1992 SCT M. Teresa Estrach i Panella 16/6/2014 SCB
Josep M. López i Picó 10/7/1933 SF Jaume Pagès Fita 23/10/1992 SCT Joan Ramon Laporte i Roselló 16/6/2014 SCB
Pere Bosch Gimpera 29/11/1935 SHA Carles Solà i Ferrando 23/10/1992 SCT Josep Peñuelas i Reixach 16/6/2014 SCB
Ramon d’Abadal i de Vinyals 1/5/1942 SHA Joan Martí i Castell 23/10/1992 SF Jaume Miranda i Canals 15/12/2014 SCT
Agustí Duran i Sanpere 1/5/1942 SHA Manuel Ardit i Lucas 18/12/1992 SHA Antoni Roca Rosell 15/12/2014 SCT
Joaquim Folch i Torres 1/5/1942 SHA Xavier Barral i Altet 18/12/1992 SHA Jaume Guillamet Lloveras 15/12/2014 SFCS
Rubió i Balaguer Jordi 1/5/1942 SHA Gregori Estrada i Gamissans 18/12/1992 SHA Josep Olesti i Vila 15/12/2014 SFCS
Ramon Aramon i Serra 1/5/1942 SF M. Teresa Ferrer i Mallol 18/12/1992 SHA Antoni Josep Furió i Diego 2/3/2015 SHA
Josep M. de Sagarra de Castellarnau 1/5/1942 SF Francesc Fontbona i de Vallescar 18/12/1992 SHA Damià Pons i Pons 2/3/2015 SHA
Josep Ramon Bataller i Calatayud 1/5/1942 SC Concepció Mir i Curcó 18/12/1992 SHA Flocel Sabaté i Curull 2/3/2015 SHA
Pius Font i Quer 1/5/1942 SC Germà Colón Domènech 7/6/1993 SF Ferran Requejo i Coll 2/3/2015 SFCS
Higini Anglès i Pàmies 11/5/1942 SHA Pere Verdaguer i Juanola 7/6/1993 SF Damià Pons i Pons 2/3/2015 SF
Pere Bohigas i Balaguer 13/6/1942 SF Isidre Molas i Batllori 22/11/1993 SFCS Bonaventura Clotet Sala 22/6/2015 SCB
Joaquim Carreras i Artau 12/2/1944 SC Josep Gifreu i Pinsach 22/11/1993 SF Martí Domínguez Romero 22/6/2015 SCB
Leandre Cervera i Astor 23/2/1946 SC Aina Moll i Marquès 22/11/1993 SF Manuel Esteller Badosa 22/6/2015 SCB
Ferran Soldevila i Zubiburu 11/1/1947 SHA Jaume Bertranpetit i Busquets 6/6/1994 SCB Jaume Reventós Puigjaner 22/6/2015 SCB
Josep de Calassanç Serra i Ràfols 12/3/1949 SHA Jesús Andrés García Sevilla 6/6/1994 SCB Francesca Soledat Segura Beltrán 22/6/2015 SFCS
Joan Coromines i Vigneaux 21/5/1950 SF Francesc Gonzàlez i Sastre 6/6/1994 SCB Ferran Arasa i Gil 18/1/2016 SHA
Antoni Esteve i Subirana 8/3/1952 SC Ricard Guerrero i Moreno 6/6/1994 SCB Ignasi J. Baiges i Jardí 18/1/2016 SHA
Lluís Faraudo i de Saint-Germain 14/2/1953 SF Jordi Lleonart i Aliberas 6/6/1994 SCB Enric Pujol i Casademont 18/1/2016 SHA
Joan Ainaud i de Lasarte 11/4/1958 SHA Jordi Sans i Sabrafen 6/6/1994 SCB Josep Domingo Ferrer 18/1/2016 SCT
Jaume Vicens i Vives 9/5/1958 SHA Salvador Giner de San Julián 22/5/1995 SFCS Josep Samitier Martí 18/1/2016 SCT
Josep M. de Casacuberta i Roger 27/6/1958 SF Encarna Roca i Trias 22/5/1995 SFCS Oriol Camps i Giralt 18/1/2016 SF
Miquel Coll i Alentorn 17/3/1961 SHA Josep-Maria Terricabras i Nogueras 22/5/1995 SFCS Mercè Lorente i Casafont 18/1/2016 SF
Josep Vicenç Foix i Mas 17/3/1961 SF Josep Moran i Ocerinjauregui 22/5/1995 SF Lluís Jou i Mirabent 15/2/2016 SFCS
Francesc de Borja Moll i Casasnovas 17/3/1961 SF Joan Estruch i Gibert 20/12/1995 SFCS Jaume Mensa i Valls 15/2/2016 SFCS
Manuel Sanchis i Guarner 17/3/1961 SF Octavi Fullat i Genís 20/12/1995 SFCS Pere J. Quetglas i Nicolau 15/2/2016 SF
Josep Alsina i Bofill 17/3/1961 SC Marc Mayer i Olivé 17/6/1996 SHA Roderic Guigó i Serra 17/11/2016 SCB
Oriol de Bolòs i Capdevila 24/1/1964 SCB Antoni Riera i Melis 17/6/1996 SHA Joan Vallès i Xirau 17/11/2016 SCB
Lluís Solé i Sabarís 30/1/1964 SC Narcís Soler i Masferrer 17/6/1996 SHA Ramon López de Mántaras i Badia 17/11/2016 SCT
Pere Domingo i Sanjuán 29/3/1966 SC Lluís Jofre i Roca 17/6/1996 SCT Marta Sanz-Solé 17/11/2016 SCT
Josep Teixidor i Batlle 15/12/1967 SC David Serrat i Congost 17/6/1996 SCT Andreu Casero Ripollés 17/11/2016 SFCS
Eduard Valentí i Fiol 23/2/1968 SF Jaume Porta i Casanellas 24/2/1997 SCT Guillem López Casasnovas 17/11/2016 SFCS
Eusebi Colomer i Pous 15/11/1968 SFCS Manuel Pérez Saldanya 9/6/1997 SF August Bover Font 17/11/2016 SF
Alexandre Galí i Coll 15/11/1968 SFCS Francesc Asensi i Botet 15/6/1998 SCB Enoch Albertí Rovira 16/2/2017 SFCS
Ramon Trias i Fargas 15/11/1968 SFCS Lluís Garcia i Sevilla 15/6/1998 SCB Joana Maria Seguí Pons 16/2/2017 SFCS
Pau Vila i Dinarès 15/11/1968 SFCS Damià Barceló i Cullerés 15/6/1998 SCT Josep Lluís Barona Vilar 9/3/2017 SCB
Antoni M. Badia i Margarit 15/11/1968 SF Ramon Sistac i Vicén 14/12/1998 SF Lluís Cabrera Pérez 9/3/2017 SCT
Ramon Faus i Esteve 29/11/1968 SFCS Joan-Ferran Cabestany i Fort 14/6/1999 SHA Carme Torras i Genís 9/3/2017 SCT
Josep M. Font i Rius 26/6/1970 SHA Josep Massot i Muntaner 14/6/1999 SHA Josep Vicent Boira i Maiques 11/5/2017 SFCS
Manuel Mundó i Marcet 26/11/1971 SHA Josep Lluís Blasco i Estellés 14/6/1999 SFCS Albert Carreras de Odriozola 11/5/2017 SFCS
Josep Trueta i Raspall 14/4/1972 SC Joan-Francesc Mira i Casterà 14/6/1999 SFCS Bonaventura Bassegoda i Hugas 8/6/2017 SHA
Enric Casassas i Simó 19/5/1972 SCT Ricard Torrents i Bertrana 14/6/1999 SFCS Rafael Cornudella i Carré 8/6/2017 SHA
Joan Bastardas i Parera 19/5/1972 SF Jacint Corbella i Corbella 20/12/1999 SCB Josep Maria Gregori i Cifré 8/6/2017 SHA
Jordi Carbonell i de Ballester 19/5/1972 SF Juli Peretó i Magraner 20/12/1999 SCB Josep Maria Nolla i Brufau 8/6/2017 SHA
Raimon Noguera i Guzmán 29/4/1974 SFCS Joan Solà i Cortassa 20/12/1999 SF Roser Salicrú i Lluch 8/6/2017 SHA
Emili Giralt i Raventós 19/12/1975 SHA Jordi Corominas i Dulcet 19/6/2000 SCT Jordi Camí Morell 16/11/2017 SCB
Antoni Comas i Pujol 17/2/1978 SHA Jaume Cabré i Fabré 19/6/2000 SF Cèlia Marrasé Peña 16/11/2017 SCB
Joaquim Molas i Batllori 17/2/1978 SHA Albert Jané i Riera 19/6/2000 SF Jordi Faulí i Oller 16/11/2017 SCT
Creu Casas i Sicart 17/2/1978 SCB Pilar Bayer i Isant 18/6/2001 SCT Jordi Llorca Piqué 16/11/2017 SCT
Josep Laporte i Salas 17/2/1978 SCB Josep Enric Llebot Rabagliati 18/6/2001 SCT Andreu Domingo i Valls 16/11/2017 SFCS
Antoni Prevosti i Pelegrín 17/2/1978 SCB Carme Gràcia Beneyto 17/12/2001 SHA Guillem Feixas i Viaplana 16/11/2017 SFCS
Enric Ras i Oliva 17/2/1978 SCT Enric Guinot i Rodríguez 17/12/2001 SHA Salvi Turró i Tomàs 16/11/2017 SFCS
Alexandre Cirici i Pellicer 17/3/1978 SHA Tomàs de Montagut Estragués 17/12/2001 SHA Anna Bartra Kaufmann 14/12/2017 SF
Joan Maluquer de Motes i Nicolau 17/3/1978 SHA Romà Escalas i Llimona 17/6/2002 SHA Magí Camps Martín 14/12/2017 SF
Ramon Folch i Guillèn 17/3/1978 SCB Joaquim Garriga i Riera 17/6/2002 SHA Vicent Martines Peres 14/12/2017 SF
Josep Vigo i Bonada 17/3/1978 SCB Santiago Riera i Tuèbols 17/6/2002 SHA Albert Turull i Rubinat 14/12/2017 SF
Heribert Barrera i Costa 17/3/1978 SCT Eva Serra i Puig 17/6/2002 SHA Xavier Besalú Costa 13/9/2018 SFCS
Manuel Castellet i Solanas 17/3/1978 SCT Brauli Montoya Abat 17/6/2002 SF Bernat Sureda i Garcia 13/9/2018 SFCS
Oriol Riba i Arderiu 17/3/1978 SCT Gemma Rigau i Oliver 17/6/2002 SF Antoni Trilla i García 8/11/2018 SCB
Pere de Palol i Salellas 14/4/1978 SHA Francesc Vallverdú Canes 17/6/2002 SF Xavier Turon Barrera 8/11/2018 SCB
Miquel Tarradell i Mateu 14/4/1978 SHA Jordi Castellanos Vila 7/4/2003 SHA Joaquim Bruna Floris 8/11/2018 SCT
Joan Vernet i Ginés 14/4/1978 SHA Manuel Jorba i Jorba 7/4/2003 SHA Josep Anton Muñoz de la Fuente 8/11/2018 SCT
Carles Bas i Peired 14/4/1978 SCB Tomàs Martínez Romero 7/4/2003 SHA Lluís Torner i Sabata 8/11/2018 SCT
Josep Castells i Guardiola 14/4/1978 SCT Marta Estrada i Miyares 7/4/2003 SCB Nora Ventosa i Rull 8/11/2018 SCT
Joan Fuster i Ortells 7/7/1978 SHA Abel Mariné i Font 7/4/2003 SCB Immaculada Lorés i Otzet 13/12/2018 SHA
Ramon Margalef i López 7/7/1978 SCB Pere Puigdomènech i Rosell 7/4/2003 SCB Patrici Pojada 13/12/2018 SHA
Eduard Bonet i Guinó 7/7/1978 SCT Jaume Terradas i Serra 14/6/2004 SCB Marta Prevosti i Monclús 13/12/2018 SHA
Gabriel Ferraté i Pascual 7/7/1978 SCT Pilar González Duarte 14/6/2004 SCT Eduard Vallès i Pallarès 13/12/2018 SHA
Manuel Ribas i Piera 7/7/1978 SCT Pere Roca i Fabregat 14/6/2004 SCT Xavier Matias-Guiu Guia 14/2/2019 SCB
Josep Vaquer i Timoner 7/7/1978 SCT Rolf Tarrach Siegel 14/6/2004 SCT Dolors Vaqué Vidal 14/2/2019 SCB
Joan Veny i Clar 17/11/1978 SF Antoni Joan Colom Cañellas 14/6/2004 SFCS Teresa Abelló i Güell 19/9/2019 SHA
Carles A. Gasòliba i Böhm 12/1/1979 SFCS Gabriel Navarro i Ortega 28/2/2005 SCT Montserrat Bacardí i Tomàs 19/9/2019 SHA
Josep Iglésies i Fort 12/1/1979 SFCS Xavier Roselló i Molinari 28/2/2005 SCT Marià Carbonell i Buades 19/9/2019 SHA
Josep M. Muntaner i Pasqual 12/1/1979 SFCS Joan Antoni Solans i Huguet 28/2/2005 SCT Miquel Molist Montaña 19/9/2019 SHA
Joan Triadú i Font 12/1/1979 SFCS Joan Peytaví Deixona 28/2/2005 SF Anicet Ramon Blanch i Gisbert 16/1/2020 SCB
Josep M. Fontboté i Mussoles 29/11/1980 SCT Josep Piera Rubio 28/2/2005 SF Carme Junqué i Plaja 16/1/2020 SCB
Enric Freixa i Pedrals 25/3/1983 SCT Mila Segarra i Neira 28/2/2005 SF Mercè Barceló Serramalera 12/3/2020 SFCS
Joaquim Rafel i Fontanals 24/10/1984 SF Mariàngela Vilallonga Vives 28/2/2005 SF Montserrat Castelló i Badia 12/3/2020 SFCS
Oriol Casassas i Simó 11/1/1985 SCB Àngel Llàcer i Escorihuela 13/6/2005 SCB Sebastià Alzamora Martín 26/6/2020 SF
Josep M. Domènech i Mateu 11/1/1985 SCB Andreu Mas-Colell 13/6/2005 SFCS Sandra Montserrat Buendía 26/6/2020 SF
Màrius Foz i Sala 11/1/1985 SCB Xavier Rubert de Ventós 13/6/2005 SFCS Vicent Partal Montesinos 26/6/2020 SF
Jordi Gras i Riera 11/1/1985 SCB Maria Josep Cuenca Ordinyana 13/6/2005 SF Enric Ribes i Marí 26/6/2020 SF
Joan Rodés i Teixidor 11/1/1985 SCB Josep Martines Peres 13/6/2005 SF Francesc Xavier Grau i Vidal 2/10/2020 SCT
Antoni Ferrando i Francès 22/3/1985 SF Miquel Àngel Pradilla Cardona 13/6/2005 SF Rosa M. Poch Claret 2/10/2020 SCT
Josep M. Llompart i de la Peña 14/6/1985 SF Modest Prats i Domingo 13/6/2005 SF Joan Ramon Torres 27/11/2020 SHA
Joan Miralles i Monserrat 14/6/1985 SF Albert Gras Martí 28/2/2006 SCT Albert Moncusí Ferré 21/1/2021 SFCS
Vicent Pitarch i Almela 14/6/1985 SF Gabriel Amengual Coll 28/2/2006 SFCS Montserrat Corominas Guiu 3/6/2021 SCB
Manuel Font i Altaba 10/1/1986 SCT Josep M. Bricall i Masip 28/2/2006 SFCS Josep M. Tabernero Caturla 3/6/2021 SCB
Salvador Reguant i Serra 10/1/1986 SCT Maria Dolors Garcia Ramon 28/2/2006 SFCS Mònica Terribas Sala 3/6/2021 SFCS
Ramon Lapiedra i Civera 27/6/1986 SCT Josep M. Panareda Clopés 28/2/2006 SFCS Meritxell Simó i Torres 15/10/2021 SHA
Albert Balcells i González 21/11/1986 SHA Àngels Pascual de Sans 28/2/2006 SFCS Xavier Bosch i Sancho 15/10/2021 SF
Jordi Cots i Moner 13/2/1987 SFCS Miquel Vilardell i Tarrés 12/6/2006 SCB Mar Massanell i Messalles 15/10/2021 SF
Lluís Figa i Faura 13/2/1987 SFCS Gaspar Feliu i Montfort 26/2/2007 SHA Josep Quer i Villanueva 15/10/2021 SF
Joaquim Muns i Albuixech 13/2/1987 SFCS Josep Maria Salrach i Marés 26/2/2007 SHA Albert Lamarca i Marquès 27/4/2022 SFCS
Antoni Serra i Ramoneda 13/2/1987 SFCS Joan Sanmartí Grego 26/2/2007 SHA Rafael Roca Ricart 15/6/2022 SHA
Josep M. Puig Salellas 29/1/1988 SFCS Antoni Simon i Tarrés 26/2/2007 SHA Carme Jordi Nebot 15/6/2022 SCT
Marc-Aureli Vila i Comaposada 29/1/1988 SFCS Alícia Casals i Gelpí 26/2/2007 SCT Trinitat Pradell Cara 15/6/2022 SCT
Mercè Durfort i Coll 3/11/1989 SCB Joan Mas i Vives 25/2/2008 SHA Josefina Castro Fornieles 19/10/2022 SCB
Joaquim Casal i Fàbrega 3/11/1989 SCT Joan Jofre i Torroella 25/2/2008 SCB Cristina Pujades Corbi 19/10/2022 SCB
David Jou i Mirabent 3/11/1989 SCT Jordi Vives i Puiggròs 25/2/2008 SCB Mireia Grau Creus 19/10/2022 SFCS
Joan A. Argenter i Giralt 3/11/1989 SF Joaquim Arnau Querol 16/6/2008 SFCS Francisco M. Gimeno Blay 21/12/2022 SHA
Teresa Cabré i Castellví 3/11/1989 SF Salvador Cardús i Ros 16/6/2008 SFCS Carles Casacuberta Vergés 21/12/2022 SCT
Isidor Marí i Mayans 3/11/1989 SF Maria Corominas i Piulats 16/6/2008 SFCS Xavier Roqué Rodríguez 22/3/2023 SCT
Josep Roca-Pons 3/11/1989 SF Jaume de Puig i Oliver 16/6/2008 SFCS Xavier Sànchez Vila 22/3/2023 SCT
Lluís B. Polanco i Roig 27/11/1989 SF Josep-Enric Rebés i Solé 16/6/2008 SFCS Maria Carme Belarte i Franco 17/5/2023 SHA
Lluís Casassas i Simó 29/1/1990 SFCS Jordi Galí i Garreta 23/2/2009 SFCS Josep Capdeferro i Pla 17/5/2023 SHA
Joan Vilà-Valentí 29/1/1990 SFCS Oriol Nel·lo i Colom 23/2/2009 SFCS Vicent Josep Escartí Soriano 17/5/2023 SHA
Eulàlia Duran i Grau 7/5/1990 SHA Josep M. Nadal i Farreras 23/2/2009 SF Carles Santacana Torres 17/5/2023 SHA
Josep Guitart i Duran 7/5/1990 SHA Joaquim M. Puyal i Ortiga 21/12/2009 SF