integral de superfície

f
Matemàtiques

Integral definida sobre una superfície.

Donada una superfície S a l’espai, parametritzada per l’assignació (u,v)∈D ⊂ℝ2 →r(u,v)=(x(u,v), y(u,v), z(u,v)), i una funció real f definida i fitada sobre S, f:S ⊂ℝ3 →ℝ, definida per l’assignació r →f(r), valor donat per la integral

quan aquesta integral doble existeix. Hom l’anomena integral de f sobre S. Hom pot definir també la integral de superfície d’una funció vectorial. Donada la superfície S, i una funció vectorial definida i fitada sobre S, f:S ⊂ℝ3 →ℝ3, la integral de f sobre S (o flux de f a través de S) és la integral

quan aquesta integral doble existeix (el terme entre parèntesi és la normal a la superfície, dirigida vers l’exterior).